slider image 1
.İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası
Tesise Ait Genel Bilgiler
Yangınla Müdahale Ekipmanları
Güvenlik Sistemi
Alkol , Uyuşturucu Madde Ve Sigara Politikası
Sağlık Emniyet Çevre Ve Güvenlik Politikası (SEÇ-G)
Değerlendirme, Güvence ve Gelişim
Video Galerisi
Tanker Dolum Boşaltım Talimatı
Dökme Gaz Dolum Proses Talimatı
İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı
Yangın Talimatı
Deprem Talimatı
Sabotaj Talimatı
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı
İlk Yardım Talimatı
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Talimatı
Merdivende Emniyetli Çalışma Talimatı
Yüksek Çalışmalarla İlgili Güvenlik Talimatı
 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ
Anadolu Karasal LPG Depolama A.Ş.  tarafından yürütülmekte olan LPG ürünü (Likit Petrol Gazı) kapsamında yapılan faaliyetlerde görev yapmaktayım. Çalışmakta olduğum işyerinin Çok Tehlikeli İşlerden olduğunu ve 4857 Sayılı İş Kanununun 77. Maddesi uyarınca, bu işyerinde işveren tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış olan her türlü önleme uymakla yükümlü olduğumu biliyorum.        İşimde eğitimli ve deneyimliyim. İşimden kaynaklanabilecek TEHLİKE ve RİSKLER İş Güvenliği Uzmanı , İşletme Amiri ve Teknik Emniyet Amiri tarafından tarafıma aktarıldı. Yapacağım iş konusunda gerekli “Oryantasyon Eğitimi” ile bu işyerinden ve işimdem kaynaklanabilecek tehlikelere karşı koruyucu malzemelerimi aldım.

Prosedürler ve Talimatlar doğrultusunda çalışma yapacağımı, güvenlik dışı bir davranışta  bulunmayacağımı ve aşağıda belirtilmiş olan genel kurallar ile tesis vb. çalışmaları  boyunca konulacak ilave kurallara uyacağımı, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygunsuz davranışlarımın tespiti halinde İş akdimin bildirimsiz ve Tazminatsız fesih edilmesini kabul ve Taahhüt ederim.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLGİLİ GENEL KURALLAR:
 

 1. İşyeri ilan tahtası veya panosuna,  işyerinin muhtelif kısımlarına asılı bulunan veya asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği talimatı okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.
 2. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm  tedbirlere  tam olarak  uyulacaktır.
 3. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından,  zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktır.
 4. Şahsınıza verilen  görevi, size  tarif  edildiği   şekilde  yapın,  kendi  işinizde  başka  bir  işe  karışmayın,  amirinizin  verdiği  emirlere  uyun.
 5. Uyarı (ikaz)  levhalarının  yerleri  ilgili  ve  sorumluların  haberi  olmadan  değiştirilmeyecektir.
 6. İşin  gereği  olarak  şahsınıza  verilen  kişisel  koruyucuları,  Örneğin; Baret,  emniyet  kemeri, iş ayakkabısı, çizme,  gözlük vb.  devamlı  olarak  kullanın. Bu malzemeleri  eskitir,  kırar  veya  kaybederseniz  amirinize  haber  vererek ve  izin alarak yenisini alınız. İşinizin  gereği  ve  kendinizin  can  güvenliği  için  çok  lüzumlu  olan  bu  koruyucuları  almadan  işbaşı  yapmayın.
 7. Düşme  ve  kayma  tehlikesi  olan  ve  2  metreden daha yüksek kısımlarda  çalışırken muhakkak surette paraşüt tipi emniyet kemerinizi  belinize takın ve halatı sağlam bir yere geçirdikten sonra kancaya takın. Güvenlik kemerinin halatı kısa geldiği taktirde, amirinize bilgi vererek malzemelikten kendinize halat alın ve bunu güvenlik kemerinin kancasına sıkıca bağladıktan ve ilave ekidir halatın diğer ucunu yine sağlam bir yere tutturduktan sonra çalışmaya  başlayın.
 8. Beraber çalıştığınız işçi arkadaşları ve  işyerinde  çalışan  diğer personeli  kazaya  uğratmayacak şekilde  çalışın.
 9. İşyerinde  çalıştığınız sürece sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları, gelişi güzel almayın ve ortalıkta bulundurmayın.
 10. İşyerinde  çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişi güzel yerlere bırakmayın.
 11. İnşaat süresince, betonarme merdiven ve sahanlıkların boşluk taraflarına ahşaptan, sağlam şekilde korkuluk yapınız. Bu korkulukları, esas korkuluk yapılıncaya kadar sökmeyin.
 12. İnşaatın veya işin yürütümü sırasında yapılan geçitlere sağlam şekilde korkuluk yapın ve bu korkulukları geçit sökülünceye kadar sökmeyin.
 13. Tavan veya döşemelerdeki çeşitli maksatlar için bırakılan boşluk ve deliklere (Örneğin; Asansör, aydınlık v.s.) boşluğu korkuluk yapın veya bu deliklerin üstlerin geçici bir süre için uygun şekilde kapatın. Korkuluk veya kapakları  işyeri ilgili ve sorumlularının haberi ve izni olmadan sökmeyin.
 14. İnşaatın kenarında, boşluk veya delik civarında korkuluk veya kapak yok ise herhangi bir nedenle gezmeyin, bulunmayın, oturmayın, yatmayın ve uyumayın.
 15. İşyerinde bedeni şaka yapmayın.
 16. Yürürken önünüze bakın.
 17. Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin.
 18. Kuvvetli rüzgar alan kısımlarda yetkiliyi ve iskelenin kurulmasını bekleyin. Harici iskele kurup sorumluların izni ve haberi olmadan çalışmayın.
 19. İşyerinden izinsiz ayrılmayın. İşyerinde misafir, hemşeri, akraba kabul etmeyin.
 20. Vukua gelecek en ufak bir iş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verin.
 21. Güvenliği görmediğiniz hiçbir alanda çalışmayın ve çalışanları uyarın,
 22. Eksik malzeme ile kesinlikle çalışmayın,
 23. İşyerinde tarafınıza tebliğ edilmiş olan tüm talimat vb. belgelere uygun hareket edin,
 24. Sağlık probleminizi işe başlamadan amirinize bildirin,
 25. İşe giriş Sağlık kontrolünde İşyeri Hekimine doğru beyan verin,

YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR:

 • Acil durumlar ve Yangın ile ilgili işyerinde duyurulmuş olan tüm kurallara uyacağım.
 • Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içmeyiniz, ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın, kaynak yapmayın.
 • İşyerinde vukua gelen en küçük bir yangın derhal sorumlu ve ilgililerine haber verin veya verdirin.
 • Yağ, akaryakıt, boya veya organik tozlar gibi parlayıcı maddelerin yangınlarında ve alçak gerilim elektrik tesislerindeki yangınlarda su kullanmayın.
 • Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda, içinde köpük, karbon tetraklorür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer etkili madenler bulunan yangın söndürme cihazlarını kullanın.
 • Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, içinde köpük, karbon dioksitli, bikarbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazı kullanın.

ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR:

 1. Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine veya amirinize haber verin. 
 2. Sorumlu ve  salahiyetli elektrikçiden başkası elektrik işi ile ilgili olarak uğraşamaz. Yasak ve tehlikelidir.
 3. Pano veya tabloya müdahale edilmesi için pano üzerine hiçbir şey koymayın.
 4. Pano veya tablo çevresine su dökmek, su sıkmak kati surette yasaktır.
 5. İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayın ve dokunmayın. Ayrıca bu hatlara demir, boru ve buna benzer  malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın. Ölüm tehlikesi vardır.
 6. Hat, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler; Örneğin; Sigorta değişmesi v.s. ancak sorumlu  ve salahiyetli kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
 7. Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve salahiyetli elektrikçi yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, şalter ancak sorumlu ve salahiyetli elektrikçi tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati surette bu işlerle uğraşamazlar.
 8. Sorumlu ve salahiyetli kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayın. Topraklamaya dokunmayın.
 9. Şalteri devreden çıkarın sonra fişi çekin veya sokun.
 10. Yer altındaki elektrik kablolarına, boru veya kazık çakmak veyahut başka bir işlem yapmak kati surette yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır.

Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar:

 • Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edin.
 • Güvenlik topraklaması arızalı olan aleti kullanma.
 • Dar ve rutubetli yerlerde küçük gerilimle (42 Volt) çalış.
 • Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanma.
 • Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışma.

12. Elektrik tesislerinde yapılacak çalışmalar ile ilgili kurallar.

 • Şalteri serbestçe açın. (Bıçaklı şalterlerde bir önceki şalter açılacaktır.)
 • Şalterin devreye girmemesi için gerekli güvenlil tedbirlerini alın.
 • Gerilim kontrolu yapın ve gerilim olmadığına emin olun.
 • Topraklayın ve kısa devre yapın.
 • Gerilim altındaki kısımların veya bölmelerin kapaklarını kapatın.
 • İşiniz bittikten sonra, gerilim verileceği zaman yukarıda açıklanan işlemleri tersten başlayarak yapın.
 • Yukarıda açıklanan işlemleri sorumlu ve salahiyetli elektrikçiler yapacaktır.


İşyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan “İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimat Ve Taahhütnamesini”  okudum. Bir  suretini  aldım,  diğer  suretini  de özlük dosyama konulmak üzere  işyerine  verdim. Talimat ve taahhütnamede  açıklanan  kurallara  uyacağımı   beyan  ve  kabul  ederim. İşbu  talimat ve taahhütnameyi  tam  sıhhatte  olarak,  kendi  rızamla  isteyerek  ve  bilerek  imzaladım.